گفتگو با رئیس شورای اسلامی شهر خاوران:شورای اسلامی دوره چهارم را شورای موفقی می دانم

گفتگو با رئیس شورای اسلامی شهر خاوران:شورای اسلامی دوره چهارم را شورای موفقی می دانم

photo_2017-06-24_06-56-32

مصاحبه با ریس شورای اسلامی شهر خاوران:شورای اسلامی دوره چهارم شهر خاوران را شورای موفقی می دانم
سید رضا رضوی به عنوان ریس شورای اسلامی دوره چهارم شهر خاوران در گفتگویی به سوالات خبرنگار ما پاسخ داده است ماحصل این گفتگو به شرح زیر می باشد
شورا های اسلامی شهر خاوران مانند دیگر شوراهای کشور به پایان دوره خدمت خود نزدیک میشود. ارزیابیتان از کل فلسفه وجودی شورا ها چیست؟ وچقدر این نهاد مهم مردمی به اهداف اصلی خود نزدیک شده است؟
بااین مطلب فلسفه وجودی شورابرای ماروشن می شودکه وشاورهم فی الامردرکارهاباهم مشورت کنیدزمانیکه امورات مردم بامشورت وهمفکری انجام شود نتیجه بهتری می دهدحال اگرافرادی که بارای مردم انتخاب می شونداهل همفکری بوده وخودسرانه تصمیم نگیرندوباهدف خدمت پاک وصادقانه به مردم وهمچنین دنبال راهکارجهت پیشرفت شهرودیارخودباشندپابه عرصه بگذارنداین شورای موفقی است ولی اگربااین دیدکه شوراومردم می تواندنردبان ترقی وپیشرفت اوواطرافیانش باشداین شورانمی تواندکارنامه خوبی ارائه دهد.وفرایندی جزنارضایتی مردم دربرنخواهدداشت.

نظر شما مشکلات پیش رو شوراهای اسلامی و همچنین تنگنا های موجود بر سر برنامه ها ومصوبه های آنها چیست؟ واین مشکلات در شهر های کوچک تر چگونه است؟
- یکی ازبزگترین مشکلات مخصوصادرشهرهای کوچک این است که مردم فکرمی کنندکه شوراهمه کاره است وهرکاری که بخواهندمی توانندانجام دهندبرای مثال شغل بیاورند،کارخانه بیاورند،استخدام کنند،دررابطه بامسکن سخت نگیرندوکاری به قانون نداشته باشند، زمین بدهندوکارهایی ازاین نوع که البته بنظرمن همین قول ووعده هایی که خارج ازقانون وعرف شورا می باشد افرادجهت جلب آرابه مردم میدهندمتاسفانه سطح توقعات مردم رابالامی برد. ویکی ازمشکلات دیگرعدم توجه به شهرهاومحیط های کوچک می باشدکارهایی که درشهرهای بزرگ مانندآب خوردن انجام میگیرددرشهرهای کوچک حتی باپیگیری های مکررهم انجام نمی شودمثلادرشهرخودمامجتمع خدمات رفاهی جناب خاکسارکنارجاده اصلی که پس ازدوندگی چندین سال متاسفانه هنوزانجام نشده است.

یک زمانی شورا های اسلامی شهر گله می کردند که تنها شورای شهرداری نیستند وباید در تمامی مسایل کلان یک شهر مورد احترام ومشورت مدیران باشند. در حال حاضر این جایگاه حفظ شده ویا تقلیل یافته است؟
- این یک معضل است که شوراهاشورای شهرداری شده اندالبته نه به این عنوان که درانجام کارها وامورات شهرباهم همگام نباشندبلکه منظوراین است که درکارهای ریزشهرداری هم دخالت می کنندوباعث صلب اختیارات ازشهردارمی شوندبیشترشوراها حدفاصل نظارت بادخالت رانمی دانندبه جای اینکه دنبال امورات ومشکلات کلان شهرباشندتمام وقت خودرابه این مشغول می کنندکه مثلاشهردارکجاست جرافلان کارانجام داده است یا اینکه بایدحتی آب هم که می خوردمارادرجریان قراردهد.اینگونه شوراها باعث پیشرفت که نمی شوندهیچ حتی درکارها برنامه ها هم خلل ایجادنموده ونمی توانندموجبات رضایت مردم رافراهم کنند.

در مورد شهر خاوران بگویید ؟ از روند توسعه آن در زمان فعالیت شورای چهارم راضی هستید؟ شوراها چه نقشی در این زمینه داشتند و کلا چشم انداز توسعه شهر در کجا ترسیم وپیگیری می شود؟
- ضمن تقدیروتشکرازهمه کسانی که درجهت پیشرفت شهرخاوران تلاش نموده اندبویژه مرحوم حضرت آیت الله هاشمی وشوراهاوشهرداران خاوران .به نظرمن چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است اگرکمی منصفانه قضاوت کنیم می توانیم تغییرات رابه راحتی احساس کنیم .خاوران امروزتاحدودی روحیه وچهره شهری بخودگرفته است وهرکجای شهرکه قدم بگذاریدکارهایی انجام شده است وشورای دوره چهارم هم درهرزمینه ای که به فکرمردم برسدورودپیداکرده وپیگیری های مکرری نموده است که بسیاری منتج به نتیجه شده وتعدادی هم درآینده نتیجه خواهدداد.من خودم ازروندکارشورای چهارم بسیاررضایت داشته واین شوراراشورای موفقی می دانم چراکه این کارهاوخدمات بزرگی که انجام شدزمانی بودکه وضعیت مالی کشورنامطلوب ونفت به ۲۵ دلاررسیده بود.البته هرچه درشوراوحدت باشد خدمات بیشتری می توان به مردم ارائه داد.

در مورد شهردار فعلی شهر خاوران چی؟ اینکه برخی ها می پندارند وی خسته شده است و برنامه ها بر اساس یک روزمرگی خاصی دنبال میشود نظرتان چیست؟
- یکی ازمهم ترین وموفق ترین برنامه شورای چهارم انتخاب جناب آقای محمدجوادشریفی به عنوان شهردارخاوران بود.گزینه ماشهرداری بودکه فعال،پرجنب وجوش،کاربلدوکارشناس،دارای روابط عمومی قوی ومدیرکارامدی باشدوبتواندشهرخاوران که راازاین موقعیت نامناسب وویران نجات دهدایشان گم شده مابودندواحساس کردیم کسی که می تواندوضعیت شهروشهرداری مارادرست کندوبتواندبه راحتی ازاین مشکلات بزرگ موفق بیرون آیدجناب شریفی است.ازخصوصیات بارز ایشان خستگی ناپذیری،پیگیری مکرر تاحصول نتیجه،اولین نفرحاضردرمحل کار،آخرین نفری که ازمحل کاربیرون می رود،حضوردرتمامی جلسات شادی وناراحتی مردم
حضور در شهرداری وسطح شهرتانیمه های شب،دنبال کردن پروژه هاازآغازتاپایان ونظارت مکرربرامورات شهرداری وشهر،ازنظرفعالیت وموقعیت دررده های بالای شهرداران استان فارس،روابط عمومی قوی وهمچنین پاک بودن ومعتقد وپاک دست بودن می باشدوازایشان بعنوان یکی ازهمراهان ونمودموفقیت های شورای دوره چهارم میتوان نام برد.

در مورد پروژه های مهم شهرداری و کارهای شورای اسلامی در دوره شما توضیح مختصری ارائه دهید؟
- اگربه بیلان کارشوراتوجه کرده باشید بندبندآن روزها ،ماهها وسالها زمان برده است.کارهای بسیاری منجمله احداث ساختمان شهرداری که آرزوی دیرین تمامی همشهریان بود،احداث ساختمان آتش نشانی که درموردخودبی نظیراست،آسفالت خیابان های انقلاب خیابان اصلی شهر،امام حسین ع ،نخلستان،پل هوایی،۴۵ متری المهدی،خیابان شهرک هاشمیه ومسکن مهر،بلوارکشی شهرک جدیدجلیل آباد،وآسفالت تعدادزیادی ازکوچه ها ومعابرونصب گیرنده دیجیتال صداوسیما درحالیکه بیشتربخش ها وشهرهای بزرگ ازاین نعمت برخوردارنبودندوپیگیری ساخت درمانگاه خاوران بابیش ازیک میلیاردتومان که اگرپیگیری شورای شهروهمکاری مسئول دانشگاه علوم پزشکی جهرم نبوددرجای دیگری ساخته می شد،عقب نشینی بعضی ازمنازل که معضل بزرگی برای شهرمان بودند،خریددستگاه سنگ شکن بعنوان درآمدی پایداربرای شهرداری،موزاییک ونصب صندلی وسطل زباله درپیاده روهای سطح شهرووبلوارکشی وچراغانی
سطح شهر،رسیدگی به وضعیت روشنایی شهر،بهسازی قنات شیخ احمدی وبرق پارک وایجادباغ بزرگ اناروراه اندازی شهربازی ومجتمع خدمات رفاهی ودرختکاری پارک شیخ احمدی،اصلاح محدوده مرزی تحت حفاظت محیط زیست پس ازدوندگی وپیگیری های مداوم بیش از۲سال ونیم،میزبانی ازبیش از۱۰۰۰نفرازدختران شرق فارس ،کلنگ زنی ساختمان غسالخانه خاوران باحضورخیرین عزیز حاج مرتضی وحاج غلام حاصلی،پیگیری امورات ومشکلات ورزش خاوران پیگیری مشکلات کشاورزی ومخابرات خاوران ،نصب تمثال مبارک شهدا،تجلیل ازمعلمان واقشاردیگر،پرداخت بیش از۲۰۰میلیون تومان به بازنشستگان شهرداری ،پیگیری اختصاص مبلغ ۲ میلیاردو۷۰۰ میلیون تومان جهت زیرساخت مسکن مهروشهرک هاشمیه ،خریدچندین دستگاه ماشین آلات و…..

مهمترین دستاوردی که شورای چهارم برای خاوران داشت چیست؟
-مهم ترین دستاوردشورای چهارم امیدبه زندگی درخاوران درمیان مردم ونجات شهرازوضعیت نامناسبی که داشت وایجادروحیه شهری وبرخورداری ازشهری تمیز وزیباوتاحدودی حفظ فضای سبزوحفظ بیت المال وجلوگیری ازهرگونه ریخت و پاش نادرست.

چه کار ها و برنامه های در ذهنتان بود که موفق به انجام آن نشدید؟
- ماتقریباهمه کارهایی که دراذهان خودوهمشهریان بودپیگیری کردیم امابه نتیجه مطلوبی نرسیدیم منجمله:سالن آمپی تئاتر،سالن شناوسالن عروسی وشادی،مجتمع خدماتی رفاهی درکنارجاده اصلی،بهبودوضعیت سالن ورزشی ،مجهزشدن هرچه بهتردرمانگاه خاوران ،ایجادشهرک صنعتی،ایجاداشتغال درخاوران و….

قاعدتا بیلان کار شورای چهارم قابل دفاع است چرا در بحث روابط عمومی و اطلاع رسانی شورای چهارو و شهردار آن چنان که باید و شاید فعالیت نداشتند؟
- دراین دوره ماسعی داشتیم اطلاع رسانی کنیم درنمازجمعه چندین بار صحبت کردیم اما به اطلاع همه مردم نمی رسیدالبته بعضی کارهاهم زمان براست که دیرانجام می شودوقتی که به اطلاع مردم میرسدناامیدمی شوند. دراین دوره کارهای زیادی انجام شد که مامتاسفانه نه مراسم کلنگ زنی داشتیم ونه افتتاح وبیشترکارهامردم می بینندودرجلوچشمان مردم است ودیگراینکه ارائه گزارش شورای شهربایدبه تصویب اعضابرسد.

شما و دیگر اعضاء شورای اسلامی شهر خاوران چه در دوره چهارم و چه در دوره های قبل به عنوان سرمایه شناخته می شوند و باید تجربه شما به عنوان چراغ راه اعضاء جدید شورا محسوب شود برای همراهی و همکاری با شورای جدید چه نظری دارید؟
- ماهرکجاکه باشیم هدفمان خدمت است دراین سنگرنشدسنگری دیگروتاالان هم هیچکدام ازاعضای شورای جدیدبابنده نه صحبتی ونه جلسه ای داشته اندونه راهکاری یاراهنمایی خواسته اند.
- درپایان ضمن تشکرازجناب ناصری برادرعزیزم ودست اندرکاران سایت تحلیلی خبری خاوران آنلاین و کانال خاورانی هاعرض کنم احساس می کنم چون خودم ازکارم رضایت دارم خداوندهم راضی است .دراین چهارسال فقط به مردم اندیشیدم وبس ازتمام تفریحات وشادی ها گذشتم وسختی ها رابه جان خریدم بخاطراینکه درخدمت این مردم باشم ومردم راشادببینم.ازتمامی همکارانم دردوره چهارم تقدیروتشکرمی نمایم همچنین ازشهردارعزیزوپرسنل شهرداری .بامیدخاورانی آبادوسربلند

درباره نویسنده

748مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2018 پایگاه خبری تحلیلی خاوران آنلاین. محفوظ است.
Powerd by Colex